Πακέτα Εργασίας

IpA Shield II project

Αντικείμενο

Έργου

Πακέτα Εργασίας

Το Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας Interreg IPA CBC Ελλάδα – Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας 2014-2020 είναι ένα πρόγραμμα ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας που υποστηρίζει την περιφερειακή συνεργασία μεταξύ Ελλάδας και Δημοκρατίας της Βόρειας Μακεδονίας. Ο γενικός στόχος του προγράμματος είναι ενίσχυση της εδαφικής συνοχής μέσω της βελτίωσης του βιοτικού επιπέδου και της αύξησης των ευκαιριών απασχόλησης με σεβασμό στο περιβάλλον και με τη χρήση των φυσικών πόρων για την αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος.

ΠΕ1

Διαχείριση και Συντονισμός Έργου

Ημερομηνία Έναρξης: 20/06/2018
Ημερομηνία Λήξης: 20/03/2021
Προϋπολογισμός: 93.505,52 €

ΠΕ2

Επικοινωνία και Διάχυση

Ημερομηνία Έναρξης: 20/06/2018
Ημερομηνία Λήξης: 20/03/2021
Προϋπολογισμός: 52.338,35 €

ΠΕ3

Αναβάθμιση Ιατρικών Μονάδων και Υπηρεσιών

Ημερομηνία Έναρξης: 20/06/2018
Ημερομηνία Λήξης: 20/03/2021
Προϋπολογισμός: 1.054.723,16 €

ΠΕ4

Πρόληψη διαβήτη

Ημερομηνία Έναρξης: 20/06/2018
Ημερομηνία Λήξης: 20/03/2021
Προϋπολογισμός: 27.954,44 €

ΠΕ5

Εκπαιδευτικά Σεμινάρια

Ημερομηνία Έναρξης: 20/06/2018
Ημερομηνία Λήξης: 20/03/2021
Προϋπολογισμός: 8.544,00 €

Σύνολο: 1.237.065,47 €