Το Πλαίσιο

Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας Interreg IPA «Ελλάδα – Δημοκρατία της Βόρειας Μaκεδονίας 2014-2020»

Το Πλαίσιο

Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας Interreg IPA «Ελλάδα – Δημοκρατία της Βόρειας Μaκεδονίας 2014-2020»

Το Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας Interreg IPA CBC​ Ελλάδα – Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας 2014-2020 είναι ένα πρόγραμμα ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας που υποστηρίζει την περιφερειακή συνεργασία μεταξύ Ελλάδας και Δημοκρατίας της Βόρειας Μακεδονίας. Ο γενικός στόχος του προγράμματος είναι ενίσχυση της εδαφικής συνοχής μέσω της βελτίωσης του βιοτικού επιπέδου και της αύξησης των ευκαιριών απασχόλησης με σεβασμό στο περιβάλλον και με τη χρήση των φυσικών πόρων για την αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος.

+

Οι δύο Άξονες Προτεραιότητας του Προγράμματος είναι:

1. Ανάπτυξη και Υποστήριξη της Τοπικής Οικονομίας

2. Προστασία του Περιβάλλοντος – Μεταφορές

Προϋπολογισμός

Ο συνολικός προϋπολογισμός του Προγράμματος  είναι 45.470.066,00€, από τα οποία 38.649.552,00€ (85%) προέρχονται από  ευρωπαϊκούς  πόρους και 6.820.514,00€ (15%) από Εθνική Συμμετοχή.

ΠΕΡΙΟΧΗ

Επιλέξιμη Περιοχή

Ελλάδα

5 Περιφερειακές Ενότητες: Θεσσαλονίκη, Πέλλα, Κιλκίς, Σέρρες και  Φλώρινα

 Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας

4 Περιφέρειες: Pelagonia, Vardar, Southeast και Southwest

Map-of-eligible-areaair2018

Αναμενόμενα Αποτελέσματα

• Βελτιωμένες υπηρεσίες υγείας και κοινωνικές υπηρεσίες για τον πληθυσμό που ζει στη διασυνοριακή περιοχή

• Δημιουργία επιπλέον θέσεων εργασίας στον τομέα του τουρισμού

• Βελτιωμένη πρόσβαση σε τοπικές υποδομές μεταφορών, ταχύτερες συνδέσεις με κύριους διαδρόμους, αποτελεσματικές υπηρεσίες διέλευσης των συνόρων, υπηρεσίες μεταφοράς με χρήση καινοτόμων τεχνολογιών

• Βελτιωμένα συστήματα διαχείρισης ή ανακύκλωσης απορριμμάτων

• Βελτιωμένα μέτρα αντιμετώπισης φυσικών κινδύνων (πλημμύρες, δασικές πυρκαγιές) και προστασία του περιβάλλοντος

ΑΠ1. Ανάπτυξη και Υποστήριξη της Τοπικής Οικονομίας

Άξονας Προτεραιότητας 1. Ανάπτυξη και Υποστήριξη της Τοπικής Οικονομίας

Ο Άξονας Προτεραιότητας 1 αποσκοπεί στην προαγωγή της απασχόλησης και της κινητικότητας των ανθρώπινων πόρων, καθώς και τη βελτίωση των υγειονομικών και κοινωνικών επενδύσεων και υπηρεσιών. Υποστηρίζει την προστασία της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς, προκειμένου να βελτιωθεί η ελκυστικότητα και να ενθαρρυνθεί ο τουρισμός στη διασυνοριακή περιοχή

Ειδικοί Στόχοι

1.1: Δημιουργία ευκαιριών απασχόλησης για εκπαιδευμένους απόφοιτους αξιοποιώντας συγκριτικά πλεονεκτήματα του διασυνοριακού χώρου, κατά προτίμηση με τη χρήση καινοτόμων εργαλείων και πρακτικών

1.2: Βελτίωση της προληπτικής υγειονομικής περίθαλψης και των κοινωνικών υπηρεσιών των παιδιών και των ηλικιωμένων κυρίως στην αγροτική διασυνοριακή περιοχή

1.3: Βελτίωση της ελκυστικότητας και προώθηση του τουρισμού στη διασυνοριακή περιοχή με την προώθηση και αξιοποίηση των φυσικών και πολιτιστικών αγαθών