IpA Shield II

Заеднички Активности
за заштита
и подобрување
на јавното здравје во
Прекуграничната Област

Буџет: 1.237.065,47€

Корисници на Проектот

Проектот е имплементиран од Општата Болница во Кукуш во соработка со Јавната Здравствена Установа -Општа Болница во Гевгелија, 4тиот Регионален Здраствен Округ на Македонија–Тракија, Националниот Центар за Прва Помош и Здравствениот Дом Валандово.

Буџет

Вкупниот буџет на проектот е 11.237.065,47 €, кофинансиран од Европската Унија и Националните Фондови на Грција и Република Северна Македонија

Активности

2 Општи Болници и 4 Здравствени Центри ќе бидат надградени со нова опрема и ќе бидат имплементирани активности за превентивна медицина едукација и информација.

Времетраење

Проектот започна на 20 Јуни, 2018 и се очекува да заврши на 20 Март 2021 година.

Влијание

Подобрување на ефективноста на примарните и превентивните здравствени услуги во прекуграничната област со надградба на постоечките медицински услуги и опрема и поставување нови, нагласувајќи ја превенцијата од дијабетис.

ipashield

Партнерство

Општа Болница на Кукуш - Олово Корисник

Јавна Здравствена Установа Општа Болница-Гевгелија

4тиот Здравствен Округ на Македонија и Тракија

Здравствен Дом Валандово

Национален Центар за Итна Помош