Работни Пакети

IpA Shield II project

Опсег на Проектот

Работни Пакети

Interreg ИПА CBC Програма Грција – Република Северна Македонија 2014-2020 е програма за Европска Територијална Соработка што ја поддржува регионалната соработка помеѓу Грција и Република Северна Македонија. Општата цел на Програмата е подобрување на територијалната кохезија преку подобрување на животниот стандард и можностите за вработување имајќи ја во предвид животната средина и користејќи природни ресурси за надградба на туристичките производи.

РП1

Управување и Координација на Проектот

Почетна Дата: 20/06/2018
Крајна Дата: 20/03/2021
Буџет: 93.505,52 €

РП2

Комуникација и Дисеминација

Почетна Дата: 20/06/2018
Крајна Дата: 20/03/2021
Буџет: 52.338,35 €

РП3

Надградба на Здравствените Едниници и Услуги

Почетна Дата: 20/06/2018
Крајна Дата: 20/03/2021
Буџет: 1.054.723,16 €

РП4

Спречување на Дијабетис

Почетна Дата: 20/06/2018
Крајна Дата: 20/03/2021
Буџет: 27.954,44 €

РП5

Семинари за обука

Почетна Дата: 20/06/2018
Крајна Дата: 20/03/2021
Буџет: 8.544,00 €

Вкупно: 1.237.065,47 €